Uslovi korišćenja

Pojmovi

„Sharebico“ - privredno društvo „SHAREBICO“ doo Beograd-Zvezdara, sa sedištem na adresi Veljka Dugoševića 54, Beograd, gradska opština Zvezdara, matični broj: 21426482, čiji je zakonski zastupnik direktor Nikola Todorović, osnovano u skladu sa zakonima Republike Srbije.

„Sharebico usluga“ - usluga koja se sastoji od upravljanja sadržajem unutar Sharebico aplikacije koja omogućava Korisniku postavljanje ponuda za deljenja dobara i usluga sa drugim Korisnicima Sharebico aplikacije, pretraživanje i prihvatanje ovih ponuda, pregovore o uslovima zajedničkog korišćenja roba i usluga putem Chat –a unutar aplikacije, verifikaciju, otvaranje i administriranje Profila Korisnika i sprovođenje transakcija naplate svojih usluga.

„Korisnik“ - fizičko lice koje je intaliralo Sharebico aplikaciju na svoj mobilni telefon, laptop ili tablet i/ili otvorilo svoj Profil u Sharebico aplikaciji, koji Profil sadrži jedinstveni broj, šifru i lične podatke Korisnika, koji mogućnost postavljanja ponuda za deljenje dobara i usluga unutar ove aplikacije sa drugim Korisnicima, odnosno prihvatanja istih, kao i pregovora sa Korisnicima o uslovima zajedničkog korišćenja putem Chat –a unutar Sharebico aplikacije.

„Profil“ - jedinstveni korisnički nalog koji Korisnik otvara u Sharebico aplikaciji, koji nalog sadrži jedinstveni idenifikacioni broj i jedinstvenu šifru za pristup istom, tražene identifikacione podatke Korisnika i koji omogućava postavljanje ponuda radi deljenja istih sa drugim Korisnicima za unapred određenu jednokratnu ili periodičnu naknadu, prihvatanje istih, kao i pregovore o uslovima zajedničkog korišćenja putem Chat –a.

„Sharebico aplikacija“ - kompjuterski program u vlasništvu Sharebica koji Korisnik instalira na sopstveni mobilni telefon, tablet ili kompjuter dostupan preko sistemske android i os x aplikacije google play, koji omogućava korišćenje Sharebico usluge, čiji je deo Panel u okviru koga se otvaraju Profili Korisnika, radi postavljanja ponuda za deljenje dobara i usluga sa drugim Korisnicima za unapred određenu jednokratnu ili periodničnu naknadu, prihvatanje istih, pretraživanje ponuda, prikazivanje rezultata pouda, kao i pregovore o uslovima zajedničkog korišćenja roba i usluga putem Chat –a.

„Panel“ - deo Sharebico aplikacije koji omogućuje Korisnicima kreiranje sopstvenog Profila.

„Ponuda“ – sadržaj koji postavlja Korisnik nakon registracije na sopstvenom Profilu pozivom na deljenje određenog dobra ili usluge učinjen neodređenom krugu Korisnika unutar Sharebico aplikacije za unapred određenu jednokratnu ili periodničnu naknadu.

Uvodne odredbe

Instaliranje Sharebico aplikacije predstavlja prihvatanje ovih Uslova korišćenja (u daljem tekstu: „UK“) od strane korisnika ove aplikacije (u daljem tekstu: „Korisnik“).

Korisnik samim instaliranjem Sharebico aplikacije pomoću sistemske aplikacije google play na svoj mobilni telefon, tablet ili računar je prihvatio ove Uslove korišćenja objavljene od strane vlasnika Sharebico aplikacije privrednog društva „SHAREBICO“ doo Beograd-Zvezdara, sa sedištem na adresi Veljka Dugoševića 54, Beograd, gradska opština Zvezdara, Republika Srbija, matični broj: 21426482, čiji je zakonski zastupnik direktor Nikola Todorović („Sharebico“).

Sharebico zadržava pravo da uskrati pravo korišćenja Sharebico aplikacije svakom Korisniku bez navođenja posebnih razloga, kao i da vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja, bez prethodnog obaveštavanja Korisnika.

Ovi Uslovi korištenja zajedno sa odredbama koje regulišu privatnost podataka Korisnika i skupom datih saglasnosti Korisnika unutar Sharebico aplikacije, čine kompletan ugovor između Korisnika Sharebica i odnose se isključivo na ove ugovorne strane.

Odredbe u nastavku ovih Uslova korišćenja regulišu pristup Korisnika Sharebico aplikaciji i njeno korišćenje, registraciju Korisnika, odnosno kreiranje njegovog Profila u Panelu Sharebico aplikacije, postavljanje ponuda Korisnika radi deljenja dobara i usluga sa drugim Korisnicima za unapred određenu jednokratnu ili periodničnu naknadu, prihvatanje istih, kao i pregovore o uslovima zajedničkog korišćenja putem Chat –a.

Korišćenje Sharebico aplikacije

Panel kao deo Sharebico aplikacije omogućuje Korisniku kreiranje sopstvenog Profila u aplikaciji. Registracijom i otvaranjem svog Profila u Panelu Sharebico aplikacije, Korisnik ima mogućnost da deli dobara i usluge sa drugim Korisnicima za unapred određenu jednokratnu ili periodničnu naknadu, prihvata deljenje istih i pregovora o uslovima zajedničkog korišćenja dobara i usluga putem Chat -a. Sharebico aplikacija obezbeđuje tehničke preduslove u formi baza podataka dobara i usluga Koirisnika za deljenje, njihovih ponuda, pretraživanja i prikazivanja rezultata istih.

Unutar Sharebico aplikacije postoje različite kategorije roba i usluga koje su predmet od strane Korisnika, koje su sistematizovane u pretrazi Sharebico aplikacije.

Sharebico stalno unapređuje Panel Sharebico aplikacije sa ciljem unapređenja svojih usluga i zadržava pravo izmena, ograničavanja ili blokiranja pristupa Korisniku svom nalogu, u svakom trenutku, iz bilo kojeg razloga.

Registracija i administracija Profila Korisnika

Kako bi bio u mogućnosti da koristi Sharebico aplikaciju, Korisnik mora ispuniti ponuđeni obrazac za registraciju, te samostalno kreirati sopstveno jedinstveno korisničko ime i lozinku.

U procesu registracije, odnosno otvaranja Profila u Sharebico aplikaciji, Korisnik mora navesti svoje važeće lične podatke: puno ime i prezime, pol, datum rođenja, svoj broj telefona, svoju adresu elektronske pošte, mesto prebivališta, broj svog tekućeg računa. Korisnik se obavezuje i jemči Sharbicu da će prilikom otvaranja Profila navesti isključivo tačne, aktuelne i kompletne podatke za registraciju, te ih stalno ažurirati, sa ciljem održavanja potpune tačnosti podataka.

Panel Sharebico aplikacije ostavlja mogućnost Korisniku da se verifikuje na svom Profilu tako što se fotografiše sa svojom važećom ličnom kartom, pošalje fotografiju administraciji Sharebico aplikacije i na taj način potvrdi sopstveni identitet.

Sharebico aplikacija i Sharebico usluge dostupne su samo fizičkim licima koja imaju najmanje 16 godina. Korisnik ispod ove dobi, ne može pristupiti Sharebico aplikaciji, niti je koristiti.

Sharebico zadržava pravo ograničavanja ili zabrane upotrebe ili pristupa i/ili korišćenja Sharebico aplikacije ukoliko Korisnik na svom Profilu dostavi neistinite, netačne, zastarele ili nepotpune informacije, ili ako Sharebico razumno sumnja da je Korisnik putem Sharebico aplikacije već dostavio takve informacije.

Ako Korisnik treba da ispravi ili obnovi neki svoj lični podatak, to može izvesti u svakom trenutku na svom Profilu Sharebico aplikacije, kad god se Korisnik uloguje na sopstveni Profil.

Ukoliko Korisnik želi okončati svoje članstvo u Sharebico aplikaciji ili prekinuti obradu sopstvenih ličnih podataka, to može učiniti u svako doba, tako što na spostvenom Profilu Sharebico aplikaicje izabere opciju brisanje Profila (delete Profile) i potvrdi brisanje istog.

Korisnik može poništiti svoj Profil i slanjem e-maila servisnom centru na delu Sharebico aplikacije za kontakt na elektoronsku poštu office@sharebico.rs.

Korisnik je u potpunosti saglasan da se po deaktiviranju njegovog Profila poništava njegovo pravo na pristup Panel-u Sharebico apllikacije.

Korisnik ima pravo da se predomisli u vezi s brisanjem Profila u Sharebico aplikaciji. Iz navedenog razloga, Sharebico aplikacija će držati svaki Profil aktivnim 30 dana nakon dana njegovog brisanja. Ukoliko se Korisnik predomisli i uloguje se na svoj Profil u bilo koje doba u toku tih 30 dana od danja brisanja Profila, njegov Profil će biti automatski ponovno uspostavljen. Ukoliko se se u tih 30 dana Korisnik ne uloguje barem jednom, Profil Korisnika u Sharebico aplikaciji i svi podaci u njemu se konačno i neprovratno brišu.

Zaštita korisničkog imena i lozinke

Korisnik je samostalno odgovoran za sigurnost svog korisničkog imena i lozinke kojima pristupa Sharebico aplikaciji, kao i za sve aktivnosti koje se događaju na njegovom Profilu, kako ovlašćene, tako i neovlašćene. Korisnik ne sme otkrivati svoju lozinku nikome drugom i obavezuje se da će je čuvati u tajnosti. Sharebico nije odgovoran za gubitke Korisnika koji nastanu neovlašćenim korištenjem lozinke Korisnika i/ili elektronske pošte od strane trećih lica.

Uslovi plaćanja istaknutih ponuda

Ponude Korisnika za deljenje roba i usluga u okviru Sharebico aplikacije su, u načelu besplatne.

Unutar Sharebico aplikacije postoje istaknute ponude za deljenje roba i usluga, koje se posebno ističu i prikazuju u Sharebico aplikaciji, radi njihove bolje vidljivosti i lakše dostupnosti Korisnicima.

Istaknute ponude za deljenje roba i usluga Korisnici plaćaju Sharbicu po cenovniku koji je objavljen u Sharebico aplikaciji.

Sharbiko određuje cene u zavisnosti od vrste ponude, predmeta deljenja, odnosno načina na koji je ponuda istaknuta, što je bliže određeno u cenovniku istaknutih ponuda u Sharebico aplikaciji.

Sva plaćanja Korisnika za posebno istaknute ponude moraju biti izvršena avansno na osnovu cenovnika objavljenog u Sharebico aplikaciji. Tek nakon uplate, plaćene ponude za deljenje roba i usluga biće objavljene u Sharebico aplikaciji.

Svaka promena cena važi od dana njenog objavljivanja na Sharebico aplikaciji čijim objavljivanjem će se smatrati da su svi Korisnici o promeni obavešteni, a cene prethodno objavljene u Sharebico aplikaciji, automatski prestaju da važe.

Odnos Korisnika i Sharebica

Korisnik je obavezan imati pristup opremi i komunikacionim sistemima nužnim za pristup Sharebico aplikaciji, kreiranju sopstvenog Profila u Panelu, pretraživanju i postavljanje ponuda za deljenje roba i usluga sa drugim Korisnicima.

Korisnik je saglasan da registracija njegovog Profila u Panelu Sharebico aplikacije i njegovo postavljanje ponuda, pretraživanje ili prihvatanje istih od strane Korisnika, ne čini nikakvu poslovnu vezu, partnerstvo, niti poslovni odnos sa Sharebicom ili Sharebico aplikacijom.

Korisnik razume i prihvata da potpuno samostalno postavlja, daje, pretražuje i prihvata ponude drugih Korisnika, odnosno pregovara sa njima u Chat –u Sharebico aplikacije, da je potpuno autonoman i samostalan da uspostavi pravne odnose sa drugim Korisnicima, kao i da Sharebico i Sharebico aplikacija ne predstavljaju predstavnike jedne, ili druge strane u tom pravnom odnosu.

Dogovori i pravni odnosi koji su postignuti ili uspoostavljeni između Korisnika, kao posledica ponuda za deljenje roba i usluga i prihvatanja istih, zaključuju se i sprovode bez ikakvog učešća Sharebica i Sharebico aplikacije, te stoga Sharebico ne odgovara ni za jednu obavezu nastalu iz takvog ugovornog odnosa, a Korisnik se unapred odriče pozivanja Sharebica na odgovornost po ovom osnovu.

Ponude za deljenje roba i usluga učinjene od strane Korisnika moraju biti u skladu sa formom, unapred predviđenom u Sharebico aplikaciji.

Istovetna ponuda za deljenje roba i usluga ne može biti učinjena više puta, niti može biti unesena u više različitih kategorija u Sharebico aplikaciji.

Sharebico aplikacija zadržava pravo da ograniči broj unesenih ponuda za deljenje roba i usluga na dnevnom, sedmičnom, mesečnom ili na bilo kom drugom vremenskom periodu iz tehničkog, ili bilo kog drugog razloga.

Korisnik se slaže da sve informacije koje unese prilikom ispunjavanja forme svoje ponude mogu biti dostupne svim Korisnicima Sharebico aplikacije.

Ukoliko je ponuda za deljenje roba i usluga uneta sa određenim netačnim podacima, ili ukoliko forma za unos nije pravilno popunjena, Sharebico aplikacija zadržava pravo da izvrši izmenu ili brisanje ponude Korisnika, blokiranje Korisnika i/ili brisanje njegovog Profila.

Odgovornost za sadržaj ponude

Korisnik preuzima kompletnu odgovornost za sadržaj i kompletnost svojih ponuda za deljenje roba i usluga u Sharebico aplikaciji, kao i svih podataka sadržanih u ponudi ili bilo kojem njenom delu.

Korisnik prihvata da Sharebico i Sharebico aplikacija ne prihvataju nikakvu odgovornost, niti garanciju vezanu za ponudu i elemente ponude navedene u njenom sadržaju i da se Sharebico i Sharebico aplikacija ne mogu smatrati odgovorim za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica nedostataka, mana ili istinitosti učinjene ponude, nekog njenog elementa ili dela, uključujući i ne ograničavajući se na objavljene fotografije, adrese, podatke o merama i karakteristikama predmeta deljenja i ostale elemente iste.

Svi podaci u ponudi Korisnika moraju biti kompletni i verodostojni činjeničnom stanju stvari. Svako netačno navođenje podataka u bilo kojem delu ponude smatra se dovođenjem drugih Korisnika u zabludu i podleže krivičnoj odgovornosti.

Sve fotografije unete u ponudu moraju oslikavati pravo stanje sadržaja koji prikazuju i ne smeju dovesti druge Korisnike u zabludu. Svaka obrada fotografija koja za cilj ima prikrivanje činjeničnog stanja, smatra se obmanom i podleže krivičnoj odgovornosti. Ukoliko je Korisnik bio ili morao biti upoznat sa određenim nedostacima i manama u pogledu bilo kojih elemenata oglašenih u ponudi, obavezan je da iste u svojoj ponudi navede.

Blokiranje Profila Korisnika od strane Sharebica

Sharebico može smesta blokirati i/ili izbrisati Profil Korisnika u Sharebico aplikaciji, ukoliko dođe do nekih od sledećih događaja:

  • Korisnik prekrši ove Uslove korišćenja ili
  • zloupotrebi svoj Profil, upotrebi ga u nepropisne svrhe, kao što je lažno predstavljanje u cilju oglašavanja u komercijalne, odnosno, poslovne svrhe.
  • podaci i elementi navedeni u ponudi Korisnika nisu kompletni i verodostojni, odnosno ne odgovaraju činjeničnom stanju stvari.
  • ukoliko ponuda za deljenje roba i usluga Korisnika ima, po oceni Sharebica, za cilj dovođenje u zabludu drugih Korisnika.
  • ukoliko Korisnik otvori više od jednog (1) profila u Sharebico aplikaciji
  • ukoliko Korisnik kontaktira oglašivača sa namerom oglašavanja njihovih usluga u Sharebico aplikaciji
  • Sharebico zadržava pravo, da bez prethodne najave i svojom slobodnom odlukom, svojevoljno, ili u skladu sa odredbama propisa Republike Srbije, obustavi svoje poslovanje, odnosno prestane poslovati, što će dovesti do ukidanja Profila Korisnika i gubitka svih podataka sa njegovog Profila.

Pravila ponašanja Korisnika

Korisnik je saglasan da će koristiti Sharebico aplikaciju isključivo uz poštovanje sledećih pravila:

Korisnik je dužan da sve podatke koje unosi na svom Profilu redovno ažurira, te da traženi podaci iz ovih Uslova korišćenja budu uvek tačni.

Korisnik mora obezbediti da su sve informacije koje unosi na svom Profilu, kao i svi elementi ponuda tačni. Nije dozvoljeno lažno predstavljanje ili uloga drugog fizičkog lica sa ciljem obmane drugih Korisnika.

Korisnik ne sme otvarati, koristiti, niti održavati više od jednog (1) Profila u Sharebico aplikaciji. Ako Korisnik greškom u aplikaciji otvori drugi Profil, može se obratiti korisničkoj podršci Sharebico aplikacije, zatražiti brisanje jednog i zadržavanje drugog Profila, čime gubi podatke na Profilu koji je označio za brisanje.

Korisnik neće prikupljati i/ili pohranjivati lične podatke drugih Korsinika.

Korisnik neće pokušati pristupiti delovima Sharebico aplikacije za koje nema ovlašćenje.

Korisnik neće postavljati u Sharebico aplikaciju i njenom Chat-u sadržaj koji je preteći, klevetnički, pogrdan i vulgaran ili sličan sadržaj, koji bi na bilo koji način mogao kršiti zakone Republike Srbije.

Zabranjeno je svako kontaktiranje oglašivača od strane Korisnika sa namerom oglašavanja njihovih usluga u Sharebico aplikaciji.

Korisnik neće slati ni uticati na Sharebico aplikaciju opasnim kodovima kao što je virus, „spyware“, „adware“ ili drugi kod, koji kod bi mogao biti opasan po Sharebico aplikaciju, primaoca takvog koda, te ometati normalan rad Sharebico aplikacije.

Korisnik se neće upuštati u druge aktivnosti koje Sharebico razumno definiše kao nepropisno delovanje ili zloupotrebu.

Korisnik je saglasan i prihvata ukoliko prekrši ova Pravila ponašanja, sledi automatsko poništenje njegovog Profila, kao i svih podataka sadržanih u Profilu. Sharebico zadržava pravo pokretanja postupaka pred nadležnim organima Republike Srbije.

Intelektualna svojina

Svi materijali koji se nalaze u Sharebico aplikaciji su vlasništvo Sharebica, pa su kao takvi zaštićeni zakonom, i/ili moraju da se koriste u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava i nosioca prava na žig ili model.

Sharebico je, takođe, nosilac autorskih prava i prava industrijske svojine na celokupnom idejnom i vizuelnom Sharebico sadržaju, kao i na sadržaju Sharebico aplikacije neophodne za ispravno i nesmetano funkcionisanje Sharebico usluge.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način menjanje sadržaja podataka sadržanih u Sharebico aplikaciji, bez pisanog odobrenja Sharebica. Svako kršenje ove zabrane može imati za posledicu povredu prava na žig, model ili neko drugo autorsko pravo ili pravo industrijske svojine, odnosno može da proizvede pokretanje sudskih postupaka, ili krivičnog gonjenja lica koje krše ovu zabranu.

Korisnik ne sme menjati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji ili na bilo koji drugi način iskorišćavati bilo koji sadržaj Sharebico aplikacije, u celosti ili delimično. Takođe nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala.

Korisnik shvata da bi kršenje ovih odredbi smesta dovelo do poništenja njegovog Profila i gubitka podataka sadržanih u njemu.

Poverljivost u deljenju roba i usluga

Drugi Korisnici mogu Korisniku u svojim ponudama i Chat komunikaciji u Sharebico aplikaciji prikazati poverljive i/ili vlasničke informacije i zaštićene sadržaje u sklopu pregovora u vezi sa deljenjem roba i usluga. Prethodno pomenute poverljive informacije mogu uključivati (između ostalog) privatne informacije, lične podatke Korisnika, nove ideje i koncepte. Otvaranjem Profila i postajanjem članom Sharebico aplikacije, Korisnik je saglasan da će držati poverljivim sadržaje i materijale, koji mu se prikazuju u pregovorima od strane drugih Korisnika, te da pomenute materijale neće prikazivati trećim licima, niti koristiti poverljive informacije drugih Korisnika u druge svrhe, osim svrhe deljenja roba i usluga sa drugim Korisnicima, u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Izričito je zabranjeno kopirati, te pohranjivati sadržaj (npr. slikanjem ekrana – screeshot) u bilo koje druge svrhe, osim za prijavljivanje greški Sharebico aplikaciji.

Ukoliko Korisnik prekrši ove obaveze, uz ukidanje Profila, može biti odgovoran za štetu drugom Korisniku koja je nastupila kao rezultat ovog kršenja propisa.

Pristup Sharebico aplikaciji

Sharebico će se truditi da Sharebico aplikacija bude dostupna Korisnicima 24 sata dnevno, ali Sharebico nije odgovoran ukoliko Sharebico aplikacija nije dostupna u bilo koje doba ili vremenskom periodu, usled nužnog servisiranja, ažuriranja, tehničkih greški ili eventualnih prirodnih katastrofa.

Sharebico zadržava pravo da privremeno obustavi mogućnost postavljanja i prikazivanja ponuda ukoliko to prevazilazi kapacitete ili tehničke mogućnosti Sharebico aplikacije, ili usled unapređenja funkcionisanja iste (npr. radovi na održavanju i servisiranju Sharebico aplikacije).

Ograničenje odgovornosti Sharebica

U potpunosti u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, Korisnik prihvata da Sharebico i Sharebico aplikacija nije odgovorna Korisniku i/ili drugim licima za bilo kakvu štetu, ili za štete u vezi sa izgubljenim profitom Korisnika, gubitkom i/ili narušavanjem privatnosti Korisnika, sigurnosti podataka Korisnika i u vezi sa neuspešnim izvršavanjem preuzetih i/ili ugovorenih obaveza između Korisnika i/ili sa kršenjem propisa i/ili drugim aspektom ovih Uslova korišćenja, Sharebico aplikacijom i/ili tačnošću sadržaja Sharebico aplikacije.

Lične informacije Korisnika Sharebico aplikacije

Lične informacije su informacije koje tačno određuju pojedinog Korisnika. Radi pružanja usluge putem Sharebico aplikacije, od Korisnika se zahteva da u odgovarajuću pristupnu formu u Sharebico aplikaciji unese svoje lične informacije potrebne za otvaranje Profila.

Sharebico putem Sharebico aplikacije, će od Korisnika prikupljati i obrađivati naročito osetljive informacije Korisnika, u smislu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, kao što je, npr. informacija o polu Korisnika.

Korisnik će prilikom otvaranja Profila odobriti Sharbicu i Sharebico aplikaciji prikupljanje i naročito osetljivih informacija, a svoj pristanak za obradu naročito osetljivih informacija Korisnik daje u elektronskoj formi, pri čemu Korisnik prihvata da ova forma predstavlja pisanu formu, shodno odredbama Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

Prikupljanje i obrada ličnih informacija, kao što su ime i prezime, adresa stanovanja, e-mail adresa, telefonski broj, datum rođenja, broj tekućeg računa, i sl. neophodno je uneti prilikom otvaranja Profila, odnosno korišćenja Sharebico aplikacije.

Kada Korisnik želi da koristi Sharebico uslugu putem Sharebico aplikacije, neke informacije koje daje prilikom otvaranja Profila su određene kao obavezne, a neke kao dobrovoljne. U slučaju da Korisnik ne želi, ili ne može da unese informacije koje se smatraju kao obavezne, Korisniku neće biti dozvoljeno otvaranje Profila u Sharebico aplikaciji.

Sharebico koristi lične informacije Korisnika isključivo i samo kako bi omogućio korišćenje Sharebico usluge, unapredio rad Sharebico aplikacije i Sharebico usluge, osigurao proveru administrativnih zadataka, osigurao uspostavljanje kontakta sa Korisnikom, poboljšao svoju ponudu usluga na tržištu, kao i u svrhu saradnje sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona.

Sharebico zadržava pravo da lične podatke Korisnika koje obrađuje prikaže samo finansijskoj instituciji (banci) i to isključivo one lične podatke koji služe u svrhu realizacije, odnosno obezbeđenja Sharebico usluge. Sharebico se ograđuje od eventualnog korišćenja prosleđenih ličnih podataka od strane drugih lica u bilo koje druge svrhe od navedene, stoga ne može biti odgovoran za eventualnu štetu, koja bi od takvog korišćenja od strane drugih lica mogla nastati za Korisnika.

Sharebico zadržava pravo da lične podatke Korisnika čuva 30 dana nakon zatvaranja Profila Korisnika, odnosno prestanka korišćenja Sharebico usluge, radi olakšavanja otvaranja novog Profila Korisnika.

Čuvanje ličnih podataka Korisnika se vrši na posebnim mestima koja su dostupna samo ovlašćenim zaposlenima Sharebica.

Informacije opšteg karaktera

Korisnik je saglasan da opšte informacije Sharebico može da koristi bez ograničenja za rešavanje problema administriranja Sharebico aplikacije, kako bi poboljšao svoje promotivne rezultate, poboljšao svoju ponudu usluga na tržištu, analizu trendova, analizu usklađenosti sa pozitivnim propisima i saradnju sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona.

Bezbednost ličnih podataka Korisnika

Sharebico preduzima stroge mere da Sharebico aplikacija zaštiti svaki aspekt bezbednosti ličnih podataka Korisnika. Sve informacije u svezi sa ličnim podacima Korisnika unutar Sharebico aplikacije su enkriptovane uz pomoć SSL protokola. Sharebico aplikacija implementira priznate industrijske standarde, u cilju zaštite ličnih podataka Korisnika koji se dostavljaju od strane Korisnika, kako tokom prenosa podataka, tako i posle prijema ličnih podataka Korisnika.

Korisnik razume i prihvata da nijedan metod prenosa podataka Internetom, ili metodom elektronskog skladištenja nije 100% siguran i da mu Sharebico ne može jemčiti apsolutnu sigurnost ličnih podataka, te se Korisnik odriče prava da od Sharebica traži bilo kakvu štetu po ovom osnovu.

Izmene i dopune Uslova korišćenja

Sharebico zadržava pravo na izmene i dopune bilo koje odredbe iz ovih Uslova korišćenja, bilo kada.

Svaka takva izmena je na snazi od momenta kad je od strane Sharebica postavljena na Sharebico aplikaciju. Korisnici su dužni redovno vršiti uvid u tekst Uslova korišćenja, kako bi bili sigurni da su izmene i dopune uočili.

Sharebico o izmenama i dopunama Uslova korišćenja obaveštava Korisnike na Sharebico aplikaciji ili putem e-maila, kada svako dalje pristupanje Sharebico aplikaciji i korišćenje iste, nakon takvih izmena, predstavlja izričitu saglasnost da je Korisnik prihvatio izmene i dopune ovih Uslova korišćenja.

Komunikacija

Svi oblici komunikacije, odnosno sva obaveštenja koja se imaju dostaviti na osnovu ovih Uslova korišćenja, smatraju se dostavljenim ukoliko se pošalju elektronskom poštom na poslednju poznatu elektronsku adresu na Profilu Korisnika ili sistemskom porukom upućenom na Profil Korisnika.

Sva komunikacija (osim ličnih podataka Korisnika), odnosno sav sadržaj koji Korisnik dostavi ili pošalje Sharbicu ili Sharebico aplikaciji elektronskom poštom, odnosno sitemskom porukom upućenom na Profil Korisnika, smatraće se informacijama koje nisu poverljive niti privatne.

Ostalo

Ovi Uslovi korištenja, uključujući i u njima sadržane odredbe o zaštiti privatnosti, kao i svi dodatni uslovi sadržani u Sharebico aplikaciji, zajedno s pristancima Korisnika koji su dati Sharebico aplikaciji tokom njenog korišćenja, predstavljaju celokupni sporazum između Korisnika i Sharebica. Ako nadležni sud utvrdi da je bilo koja odredba ovog sporazuma nevažeća, preostale odredbe ostaju na snazi i proizvode pun učinak.

Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom koja ima isti ili približan efekat.

Rešavanje sporova

Sve sporove koji mogu da nastanu u vezi sa, ili iz ovih UK, ili u vezi sa, ili zbog korišćenja Sharebico aplikacije, između Sharebica i Korisnika, Sharebico i Korisnik pokušaće da reše mirnim putem.

Ukoliko Sharebico i Korisnik ne uspeju da reše spor mirnim putem, za vođenje spora biće nadležan Privredni sud u Beogradu.